ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය, භූදේශපාලනය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – කොවිඩ් වසංගතය, දේශපාලන නොසන්සුන් තත්වය සහ ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ප්‍රශ්න රැසකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට එම ප්‍රශ්න නිරාකරණය කර ගැනීමට ප්‍රයත්න දරමින් සිටි. මේ ගැටළු විසදා ගැනීම සදහා ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සහ ණය ලබාදුන් අනෙකුත් පාර්ශ්වයන් සමග සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇත.

"ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික අර්බුදය, භූදේශපාලනය සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව"

Efforts to preserve traditional “Hoon Lakorn Lek” performances in Thailand

(LANKAPUVATH | THAILAND) – Hoon Lakorn Lek is one of traditional Thai play which once almost disappeared, however, due to the passion of the last showman group back then, the number of the groups began to rise one by one to preserve it, and because most of these shows are held in Khlong Bang Luang Floating Market, it is now defined as one of Thailand’s Learning Museum.

"Efforts to preserve traditional “Hoon Lakorn Lek” performances in Thailand"

Coastal farmers call for compensation after being affected by freshwater floods

(LANKAPUVATH | THAILAND) – Coastal farmers in the Klong Dan sub-district are suffering as the government released freshwater into the sea, causing the deaths of aquatic animals raised in more than 4,000 rai of ponds, more than 20 million baht in damage, 140 farmers affected, but no agencies have come to help.

"Coastal farmers call for compensation after being affected by freshwater floods"

Environmental project to collect garbage from trees left by floods

(LANKAPUVATH | CAMBODIA) – Mr. Sear Sophal, Co-founder and Director at BambooShoot Foundation, began a project to collect garbage from trees with the help of monks, students, and fishermen, after witnessing the pollution created by rubbish during flood season, in Siem Reap, to restore the trees’ beauty as a tourist attraction.

"Environmental project to collect garbage from trees left by floods"