යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වසරේ ප්‍රථම මාස හයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵල අතින් ඉදිරියෙන්

(කොළඹ, ලංකාපුවත්) – 2022 වර්ෂයේ ප්‍රථම මාස 6 තුළද සාර්ථක මූල්‍ය ප්‍රතිඵල වාර්තා කරගනිමින්, මෙරට ඉහළ කාර්ය සාධනයක් සහිත ජීවිත රක්ෂණ සමාගමක් ලෙස තමන් සතු පිළිගැනීම නැවත වරක් තහවුරු කරගැනීමට යූනියන් ඇෂුවරන්ස් සමාගම සමත් වී තිබේ.

"යූනියන් ඇෂුවරන්ස් වසරේ ප්‍රථම මාස හයේ මූල්‍ය ප්‍රතිඵල අතින් ඉදිරියෙන්"

Foreign Secretary welcomes U.S. assistance to Sri Lanka in meeting with U.S. PRUN to Rome

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – Secretary, Foreign Affairs Aruni Wijewardane met the Permanent Representative of the United States to the United Nations Agencies in Rome Ambassador Cindy McCain at the Ministry of Foreign Affairs in Colombo on Monday 26 September, 2022.

"Foreign Secretary welcomes U.S. assistance to Sri Lanka in meeting with U.S. PRUN to Rome"

Consular Affairs Division of the Ministry of Foreign Affairs launches e-Channeling Appointment System for Authentication Services

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – The Ministry of Foreign Affairs in collaboration with SLT Mobitel will launch an e-channeling appointment system with effect from 29 September, 2022. This will facilitate the public to receive effective services at the Authentication Section of the Consular Affairs Division.

"Consular Affairs Division of the Ministry of Foreign Affairs launches e-Channeling Appointment System for Authentication Services"

Report of the special committee related to the May 9 violent incidents to be submitted to Parliament soon

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – State Minister of Defense Pramitha Bandara Tennakoon has said in Parliament that the report of the special committee related to the violent incidents that took place on and around May 9th was handed over to the President on the 8th September.

"Report of the special committee related to the May 9 violent incidents to be submitted to Parliament soon"

Singapore is looking forward to investing in Sri Lanka once again – PM Lee Hsien Loong

(LANKAPUVATH | COLOMBO) – Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong has informed President Ranil Wickremesinghe that Singapore is looking forward to investing in Sri Lanka once again when the two leaders met in Tokyo today (27).

"Singapore is looking forward to investing in Sri Lanka once again – PM Lee Hsien Loong"