කොළඹ වරාය ආශ්‍රිත නීති විරෝධී ශ්‍රමික ජාල සම්බන්ධයෙන් පොලිස් විමර්ශන

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – නීති විරෝධී ලෙස කොළඹ වරායට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කළ චීන ජාතිකයෙකු ඇතුළු සැකකරුවන් පස් දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය පසුගියදා අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

"කොළඹ වරාය ආශ්‍රිත නීති විරෝධී ශ්‍රමික ජාල සම්බන්ධයෙන් පොලිස් විමර්ශන"

UNHRC Chief urges member states to pay close attention to developments in Sri Lanka on human rights

(COLOMBO, LANKAPUVATH) – Expressing concern over the new state of emergency declared in Sri Lanka on 30 August aiming to ensure food security and price controls, amid deepening recession, the UN High Commissioner of Human Rights Michelle Bachelet today urged the member states of the UN Human Rights Council (UNHRC) pay close attention to developments in Sri Lanka on human rights.

"UNHRC Chief urges member states to pay close attention to developments in Sri Lanka on human rights"

eChannelling introduces ‘Home Care Service’ as safe and trusted solution for home quarantined COVID-19 patients

(COLOMBO, LANKAPUVATH) – As part of its ongoing efforts to support the nation’s fight against COVID-19 and to support hospitals manage resources efficiently to overcome the situation, eChannelling, the largest channeling arm of SLT-MOBITEL has launched ‘Home Care service’ as a safe and trusted solution to help home quarantine management of COVID-19 patients.

"eChannelling introduces ‘Home Care Service’ as safe and trusted solution for home quarantined COVID-19 patients"