ආහාර අර්බුදය ඒකාධිකාරී වෙළඳුන් නිර්මාණය කරන ලද්දක්

(ලංකාපුවත් | කොළඹ) – වත්මනයේ රට මුහුණ දෙන ආහාර අර්බුදය හේතුවෙන් සහල්, සීනි වැනි අත්‍යවශ්‍ය ආහාර වල ඒකාධිකාරයට එරෙහි විය යුතු බව අවධාරණය කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් හදිසි නීතිය පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා.

"ආහාර අර්බුදය ඒකාධිකාරී වෙළඳුන් නිර්මාණය කරන ලද්දක්"

Demands to reveal infiltrator of Tunisian Ministry of Interior

(LANKAPUVATH | TUNISIA) – Following Tunisian President, Kais Saied’s warning on attempts to infiltrate the Ministry of Interior, noting that some seek to penetrate the state’s joints and particularly the Ministry of Interior, people interested in Tunisian politics demanded the Presidency of the Republic to reveal the names of the parties and individuals who tried to enter the Tunisian Ministry of Interior and refer them to the judiciary, especially since these people seek to destabilize…

"Demands to reveal infiltrator of Tunisian Ministry of Interior"

Israel responds to international pressure by opening the crossings to reconstruct Gaza

(LANKAPUVATH | PALESTINE) – After international pressure, Israel agreed for the first time to open commercial crossings, allowing merchants to travel and relocate, after blocking all crossings since the end of the last war on Gaza.

"Israel responds to international pressure by opening the crossings to reconstruct Gaza"